Search

【No.48】 Busho who supported Kamakura Shogunate


Rekishi blog No.48

By Yumeka Saito
Minamoto no Yoritomo, who established the Kamakura shogunate, wanted to learn Hidesato's