Search

【No.47】 Tochigi's Busho who supported Kamakura Shogunate


Rekishi blog No.47

By Yumeka Saito
Kamakura Shogunate was established by Minamoto no Yoritomo after victory of Genpei war.