Search

【No.19】 Tochigi's Busho: Ashikaga clan


Rekishi blog No.19

By Yumeka SaitoHello everyon!

In this blog, I would like to talk about the Bushi/Samurai who was from Tochigi prefecture.


Ashikaga Tadatsuna was the bravest Bushi/Samurai amo