Search

Kamakura, where Kamakura shogunate begun. Part 2

No.8 Kamakura shogunate ruin and graves of Minamoto no Yoritomo and Hojo Yoshitoki

By:Yumeka